:کشت محصول ارزن برای دومین سال متوالی در منطقه کفراج دلفان انجام گرفته است.
این محصول پس از برداشت گندم و گشنیز کشت می شود که کشاورز می تواند در یک دوره کوتاه زمان خواب زمین با کاشت ارزان سود اقتصادی مناسبی داشته باشد.
متوسط عملکرد ارزن در دلفان ۲/۵ تن در هکتار است که این محصول می تواند به‌ عنوان جایگزین بخشی از نیاز شهرستان به ذرت علوفه ای باشد.
شهرستان دلفان با ۱۲۰ هزار هکتار زمین زراعی دیم یکی از قطب‌های تولید حبوبات و غلات است.
شهرستان دلفان با ۱۶۰ هزار نفر جمعیت در شمال غربی استان لرستان واقع شده است.

​​​