جناب آقای مهاجری چراازبازیکنی که آرزوی قلبی اش بازی توخیبرخرم آباد است ودرشبکه سه بصورت زنده اعلام نمود که‌آرزوی قلبی اش بازی درتیم خیبر است هیچ حمایتی صورت نمی گیردحتی خدادادعزیزی که همشهری شماست ازوی تعریف و تمجید نموده است جناب آقای مهاجری‌وی زیر
زیرنظرمهدوی کیا کاپیتان اسبق تیم ملی ایران وپرسپولیس بوده است بازیکن نوجوانی که دربرنامه ستاره ساز معرفی شدوهم اکنون بدون تیم چون پشتوانه وحمایت کننده ولابی قوی ندارد
از همین فریدامیری بهتره
که یکسال است بازی نکرده است وی همبازی امیررضاتیموری که هم اکنون جذب‌تیم ‌شده است بوده نوجوان فوتبالی بااخلاق ،تکنیکی،آینده دار
وی علی عزیزی حیدری نام دارد
می شوداوراهم دید!
نگذارپدیده ‌نوجوان لرستانی دل سردودل شکسته گردد.

پیام مخاطب