کارخانه جوجه‌کشی بروجرد با تولید سالانه ۱۴ میلیون ۴۰۰ هزار قطعه جوجه یک روزه به چرخه تولید بازگشت

این کارخانه دارای ۱۲ دستگاه ماشین‌های جوجه کشی است که ظرفیت آن ماهانه یک میلیون و ۲۰۰ هزار قطعه است، هر دوره تولید جوجه یک روزه در کارخانه جوجه کشی بروجرد ۲۱ روز است.

با احیای دوباره کارخانه جوجه کشی بروجرد که تنها کارخانه جوجه‌کشی در لرستان بوده، زمینه اشتغال ۱۵ نفر نیز ایجاد شد.