فرهنگ و ارزشهای فرهنگی نقش مهمی در افزایش بهره وری یک جامعه دارد ،چرا که فرهنگ اگر بعنوان یک ارزش شتاخته شود ،جامعه پیشرفت خوبی خواهد کرد ،در هر جامعه ای اگر بخواهیم به مقوله فرهنگ بپردازیم در واقع به شیوه زندگی آن منطقه و سبک زندگی افراد آن منطقه باید توجه کنیم .جامعه باید از موضوعات فرهنگی تاثیر پذیری داشته و بتواند از آن بهره وری و ایجاد ارزش افزوده کند.هویت و شخصیت افراد زمانی دچار تزلزل می شود که استکبار بر ما مسلط شودو نفوذ فرهنگی داشته‌باشد و فرهنگ خود را بر جامعه ما مسلط و عادی سازی کند و اگر فرهنگ ضعیفی داشته باشیم تحت تاثیر این نفوذ فرهنگی قرار میگیریم و برعکس اگر فرهنگ قوی و اصالت داری داشته باشیم غیر قابل نفوذ خواهیم بود .لذا هر قدر ملتی از گذشته تاریخی و فرهنگی خویش آگاهی بیشتر وعمیق تری داشته باشد ،بدون شک و با قاطعیت و ایمان راسخ برای حفظ موجودیت و هویت و اعتبار خود در برخورد با فرهنگهای ملل مختلف می کوشد ،لذا نارسایی ها و مشکلات کمتری دامن گیر آن جامعه می شود ،زیرا هویت فرهنگی موجبات توانایی و زنده بودن ملت و افزایش بهره وری جامعه را فراهم می کند .
با احترام _دکتر مسعود شاهوردی
و من یتوکل علی الله فهو حسبه