:این خشم متراکمی که در جهان اسلام ایجاد شده به انفجار خواهد رسید،امروز هسته‌های مقاومت در تمام سرزمین‌های اسلامی شکل گرفته و یک روز یقه آن‌ها (استکبار) را خواهد گرفت و به زیر خواهد کشید.

آمریکایی‌ها و رژیم صهیونیستی بدانند قدرت آن‌ها به یک عملیات وابسته است و خواهیم دید در آینده نزدیک چه حوادث بزرگی به نفع جامعه اسلامی رقم خواهد خورد. آمریکایی‌ها به جنگ خود پایان دهند، وگرنه درس بزرگ و سنگینی را از جهانیان خواهند گرفت که قابل جبران نیس