در جلسه شورای عالی کار یکی از اعضای کارگری عضو شورا پیشنهاد افزایش سقف معافیت مالیاتی دستمزد کارگران را مطرح کرد و و وزیر کار موافقت کرد تا این پیشنهاد را در هیأت وزیران مطرح کند.

همچنین وزارت کار گزارش کمیته مزد پیرامون مزد منطقه‌ای را مطرح کرد، موافقان و مخالفان این طرح هر کدام نظرات خود را مطرح کردند. بحث مزد منطقه‌ای به پیشنهاد وزیرکار به جلسه بعدی موکول شد.

امروز جلسه کمیته مزد و هفته آینده جلسه شورای عالی کار تشکیل می‌شود.