به گزارش روابط عمومی بنیاد ایران شناسی شعبه لرستان کارگاه آموزشی تاریخ سیاسی و اجتماعی و اقتصادی ایران در دوره ی صفوی با حضور دانشجویان رشته تاریخ دانشگاه فرهنگیان در بنیاد ایران شناسی شعبه لرستان برگزار گردید.
بنا همین گزارش مجتبی رومانی رئیس بنیاد ایران شناسی شعبه لرستان یکی از اهداف این بنیاد تعامل و ارتباط با مراکز علمی و پژوهشی می باشد و طی هماهنگی بعمل آمده با روسا و اساتید دانشگاه استفاده از ظرفیت علمی و تجربی اساتید و دانشجویان جهت پیشبرد اهداف بنیاد و برگزاری کارگاه های آموزشی در دستورکار قرار گرفت که دکتر اسماعیل سپهوند و دکتر علی عزیزیان اساتید تاریخ دانشگاه فرهنگیان همراه با دانشجویان رشته تاریخ در شعبه حضور و اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی تاریخ سیاسی و اجتماعی و اقتصادی ایران در دوره ی صفوی نمودند.
اسماعیل سپهوند استاد تاریخ دانشگاه فرهنگیان ضمن ابزار خرسندی از فعالیت های بنیاد ایران شناسی شعبه لرستان عنوان نمود هدف از برگزاری این کارگاه ارتقاء سطح معلومات تاریخی و آشنایی هر چه بیشتر دانشجویان با تاریخ و ظرفیت های استان لرستان می باشد و از دیگر اهداف آشنایی با امر پژوهش و انجام فعالیت های پژوهشی توسط دانشجویان بصورت کاربردی است.

#بنیاد_ایرانشناسی
#ایران‏
#لرستانشناسی

⭕️ روابط عمومی بنیاد ایران‌شناسی شعبه لرستان
@Lorestanology