مطابق آخرین آمار در حوزه‌های انتخابیه مختلف استان لرستان «آیت‌الله هاشم نیازی» و «آیت‌الله احمد مبلغی» به ترتیب حائز بیشترین آرا و به‌عنوان نمایندگان مردم لرستان در مجلس خبرگان رهبری منتخب شدند.