ههبرگزاری نخستین نشست تخصصی کارگروه تاریخ بنیاد ایران شناسی شعبه لرستان
با محوریت دوره پیش از تاریخ و تاریخ سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی قوم کاسیت

به گزارش روابط عمومی بنیاد ایران شناسی شعبه لرستان نخستین نشست تخصصی کارگروه تاریخ بنیاد ایران شناسی شعبه لرستان با محوریت دوره پیش از تاریخ و تاریخ سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی قوم کاسیت با همکاری اداره کل میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی با حضور جمعی از اهالی ادب و تاریخ لرستان در محوطه تاریخی و فرهنگی قلعه فلک و الافلاک ،گلستان ارم ، باشگاه افسران برگزار گردید.