معاون رئیس‌جمهور در امور زنان: طبق مصوبه امروز هیات دولت، تمامی بانک‌ها موظف هستند که از سوی دولت ضمانت زنان سرپرست خانه‌دار را اعمال کنند و تسهیلات را در اختیار زنان سرپرست خانوار دهک‌های ۱ تا ۵ قرار دهند.