پرونده اعتراضات رتبه‌بندی فرهنگیان بسته شده است.

به اعتراضات پاسخ‌ و همه آن‌ها بررسی شده است.

اعتراضات ۲۰۰۰ تا ۳۰۰۰ هزار فرهنگی با تاخیر واصل شده بود که احکامشان اسفندماه صادر می‌شود.

سامانه‌ای برای بارگذاری مدارک نومعلمان فعال شده است.