دکتر هادی مقدسی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس هشتم وچهره شاخص انتخابات بروجرد واشترینان در اخرین ساعت ،از سوی هیات نظارت  شورای نگهبان تایید صلاحیت شد.

به گزارش  صدای منتقد؛ مقدسی در مجلس هشتم از نمایندگان تاثیر گذارلرستان بود وامیدواراست در انتخابات مجلس دوازدهم با اعتماد مردم فهیم بروجرد واشترینان باز هم خادم مردم این حوزه مهم استان لرستان در پارلمان شود.

از مقدسی بعنوان یکی از دو گزینه اصلی بروحرد در انتخابات مجلس دوازدهم نام برد ه می شود.