بانک تجارت در گزارش ۹ ماهه ۱۴۰۲ خود در حالی موفق به شناسایی ۵۵۷۰ میلیارد تومان سود خالص شده که در مقایسه با عملکرد این بانک در پایان تابستان امسال با کاهش با اهمیت ۶۵ ” />این
در گزارش ۹ ماهه خود موفق به شناسایی ۲۵ تومان سود به ازای هر سهم شده که نسبت به عملکرد شش ماهه امسال با کاهش ۱۰ تومانی مواجه است. ت

ک