:دکتر مسعودشاهوردی استاددانشگاه وتحلیلگر

انسان باید در این دنیای موقت اگر ظرفیتی (پست و مقام ،امانت ،قدرت و اختیار،آزادی ،ثروت)در اختیارش قرار گرفت ،و بتواند از این ظرفیت‌ها در راه مردم و برای خدمت به مومنان و صالحان و خیرخواهی و سودمندی آنها استفاده کند (سواستفاده نکند) و رضای خداوند و بندگان اورا در همه امور و اعمال در نظر بگیرد آنوقت باید احساس ارزشمندی کند و به خود ببالد و قطعا چنین شخصی عاقبت به خیر و سربلند خواهد بود نزد ملت خود چرا که پس از ادای فرایض بالاترین وسیله برای تقرب به خداوند متعال این خصلت نیکوست و آنچه که به سود مردم باشد پایدار و جاوید خواهد ماند و در احادیث هم اشاره شده است که محبوبترین مردم فردی است که وجودش برای برای مردم سودمندتر باشد .
گر به دولت برسی مست نگردی،مردی
گر به ذلت برسی پست نگردی،مردی
اهل عالم همه بازیچه دست هوس اند
گر تو بازیچه این دست نگردی،مردی
و من ینوکل علی الله فهو حسبه
با احترام _دکتر مسعود شاهوردی