دکتر فرهاد زیویار استاندار لرستان وشورای اسلامی کاروتشکلات کارگری با اهدایی تندیس ولوح تقدیر از بهروز بالاوندی مدیر شعب بانک رفاه کارگران استان لرستان تقدیر کردند
به گزارش  صدای منتقد،در جلسه شورای اسلامی کار وتشکلات کارگری استان که باحضور استاندار ومدیران شورای هماهنگی وزارت تعاون، کارورفاه اجتماعی واین تشکلات، استاندار لرستان دکتر فرهاد زیویار از اقای بهروز بالاوندی مدیر شعب بانک رفاه کارگران استان لرستان به دلیل عملکرد مطلوب وتعامل جدی وچند سویه در رفع مشکلات جامعه کارگری وپرداخت تسهیلات در شاخص های مختلف به این قشر فرهیخته وپر تلاش با اهدایی لوح وتندیسی تقدیر وعملکرد بانک رفاه کارگران را در مشتری مداری ونگاه ویژه این بانک به رفع مشکلات واحد های تولیدی وصنعتی وسایر اقشار جامعه ستودنی عنوان کرد.
بالاوندی مدیر شعب بانک رفاه کارگران استان هم از توجه ونگاه جدی استاندار پر تلاش وتوانمند استان به بانک خدمتگزار ومعظم رفاه کارگران قدر دانی وتشکر کرد.