پروانه فعالیت اعضای هیات‌مدیره مرکز نگهداری شهید احسان مطیعی بروجرد ابطال شده است و هیات‌مدیره قدیمی باید سریعا این مرکز را تحویل دهند.

هیات‌مدیره شهید احسان مطیعی ۲ بار از کمیسیون ماده ۲۶ بهزیستی لرستان تذکر گرفته ولی متاسفانه اشکالات وارده را حل نکردند.