: مطالعات خوبی در حوزه آبخیزداری استان انجام شده، به‌نحوی که برای ۲.۴ میلیون هکتار مطالعات اجرایی داریم.

اعتبارات در حوزه آبخیزداری پاسخ‌گو نیست،برای اجرای طرح‌های آبخیزداری در استان ۳ هزار میلیارد تومان نیاز بوده و اعتبارات فعلی بسیار ناچیز است.