آبرسانی به ۱۲ هزار روستای کشور در : در فاز دوم طرح جهاد آبرسانی ۱۲ هزار روستا را نیز تحت پوشش قرار خواهیم داد، در فاز دوم جهاد آبرسانی یک میلیون و ۶۷۰ هزار خانوار با ۵ میلیون و ۸۵۰ هزار نفر جمعیت از نعمت آب آشامیدنی سالم برخوردار خواهند