طی حکمی ازسوی استاندار لرستان، محمد ناظری که سابقه مدیرکلی پست لرستان را در کارنامه دارد، به‌عنوان سرپرست فرمانداری شهرستان تازه‌تأسیس معمولان منصوب شد.

به گزارش صدای منتقد، محمد ناظری به پیشنهاد فرهاد زیویار استاندار لرستان و طی حکمی از طرف احمد وحیدی، وزیر کشور، به‌عنوان سرپرست فرمانداری شهرستان تازه‌تأسیس معمولان منصوب شد.

ناظری دارای مدرک کارشناس ارشد مدیریت و دانشجوی دکتری مدیریت است  که از ۱ بهمن ۹۶ تا ۱۶ تیرماه ۱۴۰۱ عهده دار مدیرکلی پست لرستان بود.

وی سابقه معاون اداری و مالی اداره کل پست و رئیس اداره پست شهرستان‌های ازنا و پلدختر را در کارنامه دارد.

شایان ذکر است در دوازدهم بهمن ۱۴۰۱ «معمولان» به عنوان شهرستان از سوی هیئت دولت معرفی و به تصویب رسیده بود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خبرنگار /سجادجوانمرد