هیات ورزش های همگانی لرستان باید بر اساس بند 3 اصل 3 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نسبت به تامین ورزش همگانی رایگان برای شهروندان ارزشمند استان اقدام کند.

به گزارش صدای منتقد از لرستان:

دراین یادداشت کوتاه می توان به حقوق شهروندي، حقوق ورزشي به نقش ورزش همگاني در پيشگيري از جرايم، نبود قوانين مناسب در اين حوزه و وظايف دولت در خصوص طرح جامع ورزشی اشاره كرد.

 

رواج ورزش همگاني موجب افزايش نشاط اجتماعي و بهره وري ملي خواهد شد، و فراهم كردن قانون جامع ورزش و تربيت بدني كشور، گام عمده و آغازين براي سامان دادن و زمان دادن تلاشهاي گسترده و گوناگون در توسعه ورزش است.

 

قانون جامع ورزش و تربيت بدني دست يافتني است. با مطالعه تجربيات جهاني و بررسي اجمالي وضعيت كشورهاي مختلف توسعه يافته و وضعيت موجود قوانين و مقررات ورزش، فرايند اصلي قانون جامع ورزش و تربيت بدني كشور قابل دست يابي خواهد بود.

 

مطابق قوانين برنامه توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور، دولت موظف به ارائه طرح جامع ورزش كشور با تاكيد بر عمومي كردن، علمي كردن،توسعه قهرماني در رشته هاي داراي اولويت و مستعدو همچنين توسعه ورزش همگاني است.

 

طبق قانون اساسي،تربيت بدني رايگان براي همه به عنوان وظيفه اصلي است و دولت مكلف شده است از تمامي امكانات خود استفاده كند. با توجه به پراكندگي، تشتت قوانين و مقررات مصوب و همچنين مراجع دولتي و خصوصي متعدد و متولي در خصوص امر ورزش و تربيت بدني، بعضا اين پراكندگي، مسئولان و شهروندان را دچار سردرگمي كرده و حتي مجريان و متوليان امر را با مشكلاتي در زمينه مسائل حقوقي ورزش مواجه كرده است وبنا براين ضروري است تا نسبت به تببين محيط حقوقي ورزش در زمينه هاي مختلف در كشور اقدام شود.

 

هیات ورزش های همگانی لرستان با توجه ويژه بند ۳ اصل ۳ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و تاكيد بر تامين ورزش همگاني براي تمامي شهروندان استان باید, در اين زمينه به خلاهاي قانوني توجه ويژه داشت.

 

نقش ورزش همگاني در پيشگيري از بروز جرايم تاثير شايان توجه ورزش همگاني بر سلامت روحي شهروندان و نهايتا جلوگيري ازبرو ز بسياري جرائم كه به واسطه عدم تفريحات سالم به وقوع مي پيوندد قابل تامل و بررسي است و هیات ورزش های همگانی لرستان می تواند با عملکرد مطلوب خود نقش بسزایی در کاهش افسردگی وناهنجاری اجتماعی به خصوص دربین قشر جوانان استان داشته باشد.

 

فارغ از ايرادات قانوني و نبود قوانين مناسب درحوزه حقوق ورزشي ، آشنانبودن شهروندان ، ورزشكاران ، مربيان و داوران و مديران ودست اندركاران حوزه ورزش با حقوق برحق خود از جمله مهمترين معضل در حوزه حقوق ورزشي شهروندان است، و متاسفانه برخی شهروندان لرستان از حق مسلم خود مبنی بر بند 3 اصل 3 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که استفاده از امکانات ورزش های همگانی برای مردم را رابگان مصوب کرده است بی اطلاع هستند و شاید این موضوع باعث شده است که به خوبی نتوانند از حقوق ورزشی خود دفاع کنند و البته نسبت به مطالبات وحقوق شهروندی خود از ورزش همگانی استان حساسیت به خرج ندهند.

 

خبرنگار _سجادجوانمرد