خیبرخرم آبادوداماش گیلان‌ درهفته چهارم رقابت های لیگ دسته  اول فوتبال ایران در ورزشگاه پیر تختی خرم آباد از ساعت 17:30دقیقه امروز به مصاف هم می روند.

 به گزارش صدای منتقد ؛جدال دو تیم پر هوادار وقدیمی شمال و غرب کشور خیبر و داماش برای فرار از بحران ورسیدن به ساحل آرامش در ورزشگاه قدیمی تختی خرم آباد امروزدوشنبه دیدنی وحساس خواهد بود.
تیم فوتبال خیبرخرم آباد باسه‌امتیازدررتبه یازدهم جدول رده بندی رقابت ها ی لیگ یک کشورمی باشد.شاگردان رضامهاجری درسه هفته ابتدایی لیگ دسته اول، آماریک بردودو شکست رابدست آورده اندوبازی پیش رو از اهمیت بالایی برای مهاجری برخورداراست واوبدون شک دراین مسابقه می کوشد تا۳امتیازمهم در برابرداماش گیلان رابدست بیاورددرسوی مقابل تیم داماش گیلان قراداردشاگردان‌سیامک فراهانی بایک امتیازدررتبه شانزدهم جدول رده بندی مسابقات‌ لیگ یک فوتبال کشورقرار دارند.داماشی هافصل راخوب‌آغازنکرده‌اندوکماکان موفق به کسب بردنشده اندآنها طی سه بازی ابتدایی خوددرلیگ آماریک تساوی و دوشکست‌رابه ثبت رسانده‌اند.
وقطعادربازی امروزدوشنبه سوم مهرماه درخرم آباددوتیم فقط به پیروزی فکر خواهند کردو همین مسأله موجب افزایش جذابیت بازی خواهدشد.

ازسوی خیبریهابایدبدنبال سه امتیازحساس این دیدارباشندتاجایگاه خودرابهبودبخشندومی خواهنددومین پیروزی خانگی خودراباهوادارانش جشن بگیرندتانشان‌دهدتیم‌دست وپابسته ای برای فصل جاری درلیگ‌ یک نیست وچاره ای جز پیروزی مقابل تفکرات فنی فراهانی درداماش گیلان راندارند وبایددیدکه دیدگاه های فنی او و دستیارانش درتیم‌خیبرباعث پیروزی یاگرفتن‌امتیازازاین تیم شمالی تازه آمده به لیگ یک‌وباستاره‌های زیادی که‌مهاجری‌ دراختیارداردخواهدشد. یااینکه داماش شهرباران اجازه چنین کاری نمی‌دهد.

سیامک فراهانی  سرمربی داماش در مصاحبه با رسانه ها اعلام کرد:تیمش‌تمرینات‌ خوب ومنظمی ‌راداشته وروی‌کارهای تیمی وتاکتیکی‌‌کارکرده‌ایم وتیم داماش هم دست‌کمی‌ازتیم مس سونگون که توانست خیبرراشکست دهدنداریم چون‌هردو تیم‌تازه‌ازلیگ دو به لیگ یک‌آمده‌ایم. ناگفته نماندسیامک فراهانی اولین مربی است درطول تاریخ که تیمی را ازلیگ دسته دوم به فینال جام حذفی کشوردرفصل ۹۷_۹۸باتیم داماش گیلان برده است‌.همچنین‌رضامهاجری‌نیزسابقه دستیاری درتیم داماش گیلان را درکارنامه ورزشی خوددارد.