نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران با قیام امام خمینی( ره)در سال ۴۲وبر اساس آموزه های اسلام ناب محمدی وسیره اهلبیت مخصوصا قیام امام حسین ع در برابر دستگاه جبار وسفاک وکاملا وابسته پهلوی ایران انقلاب را شروع کردند ۰حضور همه اقشار مردم برای براندازی نظام سلطنتی پهلوی هم منشأ دینی داشت وهم اجتماعی فقر فساد تبعیض بی بند باری وفساد طبقه حاکم و وابستگان به این خاندان منحوس پایین بودن همه شاخص های سیاسی اجتماعی اقتصادی و فرهنگی وادادگی درهمه این بسترها از عوامل زمینه ساز انقلاب اسلامی ایران بودکه با تلاش و جانفشانی ملت غیور ایران ودادن دهها هزار شهید درسال ۵۷این انقلاب به ثمر نشست۰ حکومتی اسلامی برپایه مردم سالاری دینی با خط‌مشی مشخص با حضور همه گروههای دخیل در پیروزی انقلاب که پایه اصلی آن اسلام و مردم بود ۰در سالهای ابتدایی انقلاب کم کم ماهییت حقیقی گروهها واحزاب برای مردم آشکار وآشگار تر میشد۰ کم کم صفوف خودی و غیر خودی خادم وخائن برای مردم هویدا گشت ۰باشروه جنگ تحمیلی که با طراحی وفشار اکثر کشورهای استکباری شرق و غرب که منافع خود را با انقلاب آگاهی بخش امام خمینی با الهام گیری از مکتب حسینی در خطر می‌دیدند آغاز گردید۰ خیلی از کسانیکه که با طمع قدرت کمر همت بسته تا با سوار شدن برگرده مردم نمدی از این کلاه برای خود ببافند در لباس انقلابی ویقه های بسته بعنوان مدیران کارآمد به مدیریت درایت کشور پرداخته و آنچه را که خواستن بر سر این مرد آوردند ۰اگر نبود ایستادگی ایستادگی روحانیت تمام برنامه های طراحی شده خود راعملیاتی وانقلاب را از مسیر خود خارج می کردند۰باافشا شدن نقش خود بار دیگر به دامان اربابان غربی خود پناه بردن ودر صف دشمن قرار گرفتن۰ بامجاهدت مردم انقلابی و درایت امام همه طرح‌های آنان فروپاشید ۰در طول همه این گرفتاریهای داخلی و خارجی بخصوص جنگ تحمیلی امام هیچگاه از انتخابات غافل نشد ۰هردوره پر شور تر از ادوار گذشته با حساسیت انتخابات‌ها یکی پس از دیگری برگزار ومردم سالاری دینی ودمکراسی در ایران اسلامی هر روز قوی قویتر گردید ۰با زعامت ولی امر مسلمین حضرت آیت الله خامنه ای دورانی از توسعه پیشرفت و شکوفایی در ایران آغاز این پیشرفت و توسعه در همه زمینه های صنعتی اقتصادی و اجتماعی سیاسی و فرهنگی ونظامی وتکنولوژیکی هرروز در پیشرفت ایران اسلامی و تبدیل شدن به قدرتی نوظهور با مدیریت انقلابی وتاثیر گذار در جهان پر طلاتم وحضور تاثیر گذار از اندونزی تا شاخ آفریقا و حتی آمریکای لاتین و سایر صحنه های بین المللی آشکار گردید۰الان که به تعبیر مقام معظم رهبری به نزدیکی قله رسیده ایم ۰عده ای که سالهای سال در این انقلاب هم رشد کرده وهم فربه شده اند وبا مدیریت غلط و وابسته در نرسیدن این انقلاب به قله توسعه و پیشرفت چه دانسته وچه ندانسته ماشین انقلاب را به مسیر سنگلاخ هدایت نمودنده اند و اگر تدبیر هوشیاری مقام رهبری چه در عرصه داخلی مانند ماجرای بنزین وچه در عرصه بین المللی مثل برگزاری کنفرانس وحدت اسلامی وتکفیر داعش توسط روسای همه فرق شیعه و سنی وسپس بسیج مردمی جهت مقابله با داعش نبود امروز مسیر نظام سمت وسویی دیگر داشت۰فربه شدگان این نظام تا توانستند بر گرده این نظام سواری کرده ودر جمع آوری اموال منقول و غیر منقول کوتاهی نکردند۰ امروز به برکت هوشیاری مردم دستشان از ثروت ملت کوتاه شده نقشه دیگری را با ایادی خارجی خود در سر می‌پرورانند شکست مفتضحانه در جریان سنگینترین آشوب قرن وفتنه ترکیبی این خفتگان را بیدار نکرد۰ پیروزیهای پی درپی این نظام در همه عرصه های تکنولوژیکی سیاسی نظامی و اقتصادی این غارتگران نگران ومظطرب نموده ۰طراحی طرح عدم شرکت در انتخابات که توسط اتاقهای فکر غربی عبری عربی طراحی و توسط رابطین آنها در سفارت های خارجی به این خائنین دیکته می‌شود نقشه جدیدی است تا نظام اسلامی ایران را با چالش مشروعیت مردمی مواجه کنند ۰غافل از اینکه این مردم ملت خلق حماسه های به یاد ماندنی اند ۰ملتی که در طول ۴دهه با مقاومت در برابر همه توطئه ها ایستاده اینبار نیز با خلق حماسه مردم سالاری وحضور پرشور در پای صندوقهای رای نظام خودساخته را بیمه خواهد نمود ۰صدای مردم از تریبون مجلس بلند میشود نه کف خیابان این صدایی که از کف خیابان بلند میشود صدای ملت نیست صدای وابستگان آگاه و هدایت شده سرویسهای غربی وصدای عده ای قلیل ونا آگاه از جریانهای پشت پرده طراحیهای خونبار غربی است که خیابانهای لیبی سودان سومالی اوکراین را به صحنه کشت وکشتار ملت تبدیل نموده است. این فریب خوردگان میخواهند قاعده بازی را هر طور شده به هم بزنند اکنون که در طول این دوسال بعد از ۸سال مدیریت نا کارآمد ودیکته شده پژوهشکدهها واندیشکدههای غربی کشور را تا مرز سقوط.پیش برد ند وحاالا که همه شاخص‌های تورم رو به پایین هستند(کاهشی شدن نرخ تورم ؛دلار ؛قیمت مسکن ؛فروش نفت ؛ازاد کردن پولهای بلوکه شده توسط آمریکا وعواملش عضویت در پیمانهای بین المللی شانگهای وبریکس تکمیل فاز ۱۱پارس جنوبی مهار کرونا موفقیت‌های تکنولوژیکی ونظامی به زانو. در آوردن هیمنه آمریکا وحساب کردن مردم ایران بعنوان قدرتی واقعی تسلیم عربستان وسایر کشورههای حوزه خلیج وناکامی همه طرح‌های براندازانه )وحشتی در اردوگاه مخالفین ایجاد کرده که چاره ای جز طرح تحریم انتخابات را ندارند ۰ولی طراحان این طرح شیطانی با تامل در حرکت عظیم و جهانی اربعین وحضور میلیونی در راهپیمایی‌های انقلاب تا دیر نشده به آغوش انقلاب و نظام برگشته وذره آبرویی که توسط این نظام به آنان داده شده را نگه دارند ۰ملت ایران ملت خلق حماسه هاست ۰اندکی صبر سحر نزدیک است۰
مجتبی کلانتری کارشناس ارشد علوم سیاسی