طبق پیشنهاد سازمان بهزیستی، به جای مدتی که قرار است کودکان بی‌سرپرست یا بدسرپرست در مراکز بهزیستی یا موسسات شبه خانواده به سر ببرند، آنان در قالب مراقبت موقت وارد خانواده‌ها شوند که در همین راستا پیشنهادی برای الحاق یک ماده به آئین‌نامه اجرایی این قانون تهیه شد.