فردی که چهار سال یا بیشتر نماینده مجلس بوده چنانچه هرگونه قابلیت و توان و استعداد و تخصصی هم که داشته به حد و اندازه خود خرج کرده و کارهایی را برای رشد و توسعه شهر و دیار خود و کشور انجام داده است که جای تشکر و قدردانی دارد.
اگر فرض کنیم که انتخابات مجلس و نمایندگی مجلس مانند یک مسابقه دو امدادی است خوب در این صورت به نظر می‌رسد که عقلایی و منطقی آن است که این آقا یا خانم نماینده بعد چهار سال دوندگی و حضور در میدان مسابقه و… اکنون زمام امور یا همان چوبدستی معروف در مسابقه دو امدادی را به یک هم تیمی خود که تازه نفس و متخصص و کارشناس امر میباشد داده تا وی ادامه مسیر مسابقه را با قدرت و انرژی بیشتری که دارد در جهت برنده شدن و کسب مقام و ثبت رکورد جدید داشته باشد. بدین سان؛ هم کار تیمی نتیجه بخش خواهد بود و هم اینکه از نیروهای متخصص تازه نفس بیشتری برای تحقق اهداف و برنامه های شهری و کشور بهره مند خواهیم شد. در عین حال؛ آن نماینده محترمی که چهار سال نماینده بوده اکنون با کسب تجربیات مفید و موثر به شهر خود برگشته و تجربه خویش را مصروف امور اجرایی و مدیریتی شهر نماید تا بدینوسیله حلقه واسطه ای باشد میان نماینده جدید و مدیریت اجرایی شهر.
چنانچه نگرش و اعتقاد و نیت ما واقعا خدا پسندانه و بر پایه منفعت عامه و مصلحت شهر باشد به نظر می‌رسد که این پیشنهاد راهگشا بتواند زمینه مناسبی باشد برای ریل گذاری استفاده بهینه از توان و تخصص و تجربه همه نیروهای دلسوز. بنابراین؛ تقاضا داریم نمایندگان محترم مجلس؛ کار نمایندگی را به مثابه یک مسابقه دو امدادی ببینند و بعد چهار سال بیایند میدان ادامه مسیر مسابقه را به نیروی آماده تازه نفس متخصص دیگر واگذار کنند تا شاهد نتایج بهتری برای عمران و آبادانی شهرها و کشورمان باشیم. نمایندگانی که به هر دلیل ؛ هشت سال؛ دوازده سال؛ بیست سال؟!؟ در مجلس می‌مانند در واقع فرصت ادامه خدمت توسط دیگران را غصب کرده و باعث عدم تحرک و پویایی لازم و کافی در مجموعه سه قوه کشور و امور اجرایی و… می‌شوند. توجه به مقوله منفعت عامه ایجاب می‌کند که نماینده ای که چهار سال یا هشت سال در مجلس بوده و تمام توان و استعداد خود را هم نشان داده؛ اینک میدان کار را به نیروهای تازه نفس اصلح و شایسته واگذار کرده و خود در شهر به مسئولیت راهبری و هدایت و کمک به سهولت در اجرای سازو کارها بپردازد. در غیر این صورت باید قدری در حال و روز برخی نمایندگان مجلس که بطور عجیبی به این صندلی سبز نمایندگی مجلس چسبیده اند به تأمل و تفکر نشست که واقعا آنها دنبال چه هستند؟!؟ هدف ما صرفا آگاهی بخشی و حرکت بر مدار تعقل و دانایی است.
نمایندگی مجلس شبیه پیست مسابقه دو امدادی است. لطفا چوبدستی مسابقه را به نفر تازه نفس بعدی بدهید؟!؟

حسن خسروی.