رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح لرستان منصوب شد

 

به گزارش صدای منتقد، طی حکمی دکتر امیرهوشنگ فتحی به عنوان رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان لرستان منصوب شد

دادستان وریاست دادگستری شهرستان الیگودرز، مستشار تجدید نظر دادگستری استان لرستان ازجمله سوابق فتحی می باشد 

 

 

خبرنگار: سجادجوانمرد