در سنجش بینایی کودکان ۳ تا ۶ سال نیز ۱۰۴ هزار نفر با پوشش ۱۰۰ درصدی را انجام دادیم.

در سال گذشته غربالگری شنوایی ۲۴ هزار نفر را در استان داشتیم که پوشش ۱۰۰ درصدی را در این زمینه نشان می دهد.