در تعریف ساده جرم تشویش اذهان عمومی، میتوان گفت اگر شخصی نوشته یا مطالبی کذب و دروغین را به قصد بر هم زدن افکار و امنیت روانی جامعه به صورت نقل قول، مستقیم یا غیر مستقیم به دیگری اعم از شخص حقوقی و حقیقی، مقامات رسمی و .. نسبت دهد. بدون توجه به اینکه ضرر مادی یا معنوی به فرد وارد خواهد شد یا نه، آن شخص به جرم تشویش اذهان عمومی مرتکب میشود.

⚖️📖 طبق ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی اگر ثابت شود. که شخصی به تشویش اذهان عمومی مرتکب شده است. علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان، به حبس از ۲ ماه تا ۲ سال و ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.