رئیس بازرسی دانشگاه علوم پزشکی لرستان ضمن اعلام تعرفه تزریقات در بیمارستان های دولتی لرستان، دریافت هرگونه وجه اضافه خارج از نرخ تعرفه مصوب شده درقسمت تزریقات بیمارستان های این استان را ممنوع دانست و ازبرخورد قاطع بازرسی با متخلفان احتمالی خبرداد.

به گزارش صدای منتقد، در تماس تلفنی خبرنگار این خبرگزاری با دکتر امیرتوکل یوسفوند سرپرست بازرسی دانشگاه علوم پزشکی لرستان نرخ تعرفه تزریقات در بیمارستان های دولتی این استان را جهت اطلاع عموم شهروندان استان را به شرح ذیل اعلام کرد:

آمپول(عضلانی،زیرجلدی،وریدی) مبلغ هر یک عدد آمپول: 4020تومن(چهار هزار‌و بیست تومن)

وصل سرم(انفوزیون‌وریدی) مبلغ هر یک عدد سرم: 16080تومن(شانزده هزار و هشتاد‌تومن)

 

سرپرست بازرسی دانشگاه علوم پزشکی لرستان در گفتگوی تلفنی با خبرنگار خبرگزاری صدای منتقد با اعلام این تعرفه تزریقات در بیمارستان های دولتی لرستان تصریح کرد: در تمام طول روز و شب این هزینه در بیمارستان های استان ثابت بوده و نباید ازبیمار هیچ گونه هزینه اضافه دریافت شود و اگر چند آمپول به داخل سرم بیمار ریخته شود فقط باید هزینه یک آمپول و سرم گرفته شود. 

سرپرست بازرسی دانشگاه علوم پزشکی لرستان تاکید کرد، شهروندان لرستانی درصورت تخلف ازسوی مراکز تزریقات بیمارستان های دولتی استان مبنی بردریافت اضافه وجه وعدم تکریم ارباب رجوع مناسب پرسنل با بیماران، می توانند مراتب را به قسمت بازرسی دانشگاه علوم پزشکی لرستان منتقل نمایند تا دراسرع وقت با متخلفان احتمالی برخورد قانونی دردستور کار قرارگیرد. 

 

 

خبرنگار: سجادجوانمرد