رامین حاجی خانی سرپرست پژوهشگاه استاندارد سازمان ملی استاندارد ایران از مدیرکل استاندارد لرستان تقدیر کرد.

به گزارش پایگاه خبری وتحلیلی صدای منتقد، در راستای برگزاری دومین دوره مسابقات ملی کیفیت بتن و پیگیری مجدانه این اداره کل ، سرپرست پژوهشگاه استاندارد سازمان ملی استاندارد ایران از وحید والی زاده مرادی مدیرکل استاندارد استان و اردشیر یاری رابط استانی، تقدیر کرد.

بنابراین گزارش، مسابقات ملی کیفیت بتن به منظور سنجش و ارتقای سطح دانش مدیران کنترل کیفیت واحدهای تولیدی مصالح ساختمانی به صورت سراسری در تمام کشور برگزار شد.