شعب تامین اجتماعی برای تسهیل و روانسازی فرایند بهره مندی مستمری بگیران از مزایا وخدمات بیمه تکمیلی، همکاری و هماهنگی لازم را با کانون‌های بازنشستگان داشته باشند.
به گزارش صدای منتقد،گودرزی مدیرکل تامین اجتماعی استان لرستان در نشست با اعضای کانون کارگران بازنشسته استان با بیان اینکه بیش از ۸۳ هزار مستمری بگیر تحت پوشش تامین اجتماعی استان قرار دارند گفت: بازنشستگان و مستمری بگیران با توجه به شرایط سنی و جسمی آنان نیازمند به بیمه های تکمیلی درمان هستند و بستر استفاده از خدمات مورد نظر این قشر باید به نحو مقتضی فراهم شود.
گودرزی افزود : با توجه به اینکه متولی اصلی بیمه تکمیلی مستمری بگیران وبازنشستگان تامین اجتماعی کانون‌های بازنشستگی هستند لذا شعب تامین اجتماعی مکلفند همکاری لازم را در ابلاغ واعلام حذف واضافه های ناشی از ازدواج ، اشتغال وفوت ذینفعان به کانون‌های بازنشستگان داشته باشند .