لرستان وحکایت آمار ثبت 39 هزار و 145 اشتغال در سامانه رصد این استان، آیا ثبت این میزان اشتغال را درلرستان باورکنیم؟! 

 

به گزارش صدای منتقد، علی جهانی مدیرکل تعاون، کار، رفاه وامور اجتماعی لرستان در کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری این استان اعلام کرد که در سال جاری 39 هزار و 145 اشتغال در سامانه رصد لرستان ثبت شده است.

این مدیرکل بااشاره به ثبت این اشتغال برای اولین بار در لرستان از تحقق 100 درصدی تعهد ادارات این استان درامر ثبت اشتغال در سامانه رصد لرستان خبرداد.

حکایت ارائه این آمار چند سوال را از مدیرکل تعاون، کار، رفاه واموراجتماعی لرستان به وجود می آورد که آیا این میزان اشتغال به راستی در سامانه رصدلرستان ثبت شده است؟!

آیا معیار اساسی ثبت این اشتغال ها براساس کدملی ومستندات موجود است؟

آیا اشتغال های مورد ثبت شده مورد بازدید میدانی مسئولان مربوطه قرارگرفته است،وچرا به صورت رسمی در خبرگزاری ها از این میزان اشتغال که در سامانه رصد ثبت گردیده است رونمائی نمی شود؟!

انتظار می رود که مدیرکل تعاون، کار، لرستان نسبت به درج این خبر شفاف سازی کند.

 

خبرنگار: سجادجوانمرد