واریز حقوق بهمن‌ماه لرستانیهای عزیز مستمری‌بگیران تامین‌اجتماعی

پواریز «عیدی» بعد از پرداخت حقوق‌ها

هم‌اکنون بیش از ۴میلیون بازنشسته و مستمری‌بگیر تامین اجتماعی حقوق دریافت می‌کنند که از امروز حقوق بهمن ماه به حساب آنها واریز خواهد شد.

همچنین پس از اتمام واریز حقوق بهمن ماه، «عیدی» بازنشستگان به حساب آنها واریز خواهد شد.