با حکم رئیس کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران:

محمد جواد محمدی نوری به عنوان عضو کمیسیون حقوق ورزشی کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران منصوب شد

 

به گزارش صدای منتقد، به نقل از گزارش روابط عمومی کمیته ملی المپیک ایران با تشکیل کمیسیون مشورتی حقوقی ورزشی در بزرگترین نهاد بین المللی ورزش ایران و در حکمی از سوی دکتر مناف هاشمی دبیرکل کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران اقای دکترمحمد جواد محمدی نوری به عنوان عضو کمیسیون حقوقی ورزشی کمیته ملی المپیک کشور( بزرگترین نهاد بین المللی ورزش ایران) منصوب گردید.

/انتهای پیام

خبرنگار: سجادجوانمرد