: گزینش‌گران در شایسته‌سالاری و عدالت محوری در سیستم اداری نقش مهمی دارند، لذا باید به گونه‌ای اقدام کرد تا انتظارات مردم به خوبی تحقق پیدا کند.

گزینشگران ما در امر گزینش افراد، باید از پیامبران، امامان و شهدا الهام و سرمشق بگیرند، مقتدای همه در کار باید امام علی(ع) باشد تا افراد نیکو، شایسته و توانمند انتخاب شوند.