: تحقق بسته پیشنهادی قرارگاه ویژه اشتغال با پیگیری مستمر مدیران استان امکان پذیر است.

پس از آماده کردن طرح‌ها بسته پیشنهادی به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دبیرخانه قرارگاه ویژه اشتغال ارائه می‌شود.