:
برای تامین گوشت قرمز بازار هفته آینده با کمک وزارت جهادکشاورزی دستورالعملی را تنظیم و به سراسر کشور ابلاغ می‌کنیم.

از دو هفته آینده هم بازاررسانی گوشت قرمز انجام شده و نیاز داخلی را تامین خواهد کرد