ماموران انتظامی رومشکان حین کنترل محورهای مواصلاتی به یک دستگاه تریلر حامل ۲۴۰ راس گوسفند قاچاق مشکوک و آن را متوقف کردند.

ارزش احشام مکشوفه طبق نظر کارشناسان ۲۰ میلیارد ریال برآورده شده است.