::؛دکتر مسعود شاهوردی استاد دانشگاه و تحلیل گر
حرفه ای گری (رفتار ، نگرش ، شخصیت ) در همه ی ابعاد زندگی (سیاسی،فرهنگی ،اجتماعی ، اقتصادی و کسب و کار ) رفتار حرفه ای میطلبد و این مهم محقق نمی‌شود مگر اینکه اصول اخلاق و رفتار حرفه ای را در گفتار و اعمالمان به کار گیریم ، در غیر این صورت جامعه که مهم ترین رکن اساسی آن مردم می‌باشند از مسیر رشد و توسعه خود منحرف میشود .
حرفه ای گری به مثابه بازی شطرنج می ماند که با کوچکترین اشتباه از بازی مات و حذف میشویم پیشنهاد این است که برای برون رفت از این خطر (مات یا حذف شدن ) ، اخلاق و رفتار حرفه ای را در هر کاری یاد گرفته و با رعایت اصل تخصص گرایی و شایسته سالاری در مسیر های مختلف به کار گرفته و به ثمر نشانده شود.
در نهایت حرفه ای رفتار کردن راه نیل به اهداف و خواسته ها در مسیر شغلی است و باعث افزایش کیفیت کار و خدمات میشود و میتواند شکست را به موفقیت تبدیل کند.
برخی از ویژگی های مهم افراد حرفه ای به شرح ذیل است:
_موثر و اثر بخش کار میکنند و مسئولیت پذیر اند
_قابل اعتماد و راز دار اند و به اصل محرمانگی پایبندند
_ صریح و شفاف اند
_با برنامه ریزی کار میکنند
_همیشه در حال یادگیری هستند
_اخلاق و صداقت مهم ترین ویژگی آنهاست
_به ظاهر خود و جامعه اهمیت میدهند
_همیشه به عنوان یک الگو در جامعه مورد قبول هستند
_بهترین و عالی ترین خروجی را دارند و همیشه به دنبال بهترین هستند
و من یتوکل علی الله فهو حسبه
با احترام دکتر مسعود شاهوردی