تشکیل تعاونی مسکن جدید در بروجرد ممنوع است، مشکلات تعاونی‌های مسکن باید بررسی و حل و فصل شود.

همه دستگاه‌ها در اجرای طرح نهضت ملی مسکن و طرح جوانی جمعیت کمک کنند.