اعتبار حساب سرپرستان خانوار دهک یک تا پنج دارای کودک زیر ۵ سال، به ازای هر کودک دارای کوتاهی قد، کم وزنی و یا لاغری شدید، ماهانه یک میلیون تومان شارژ می‌شود.

این رقم برای دهک‌های ششم و هفتم ۶۰۰ هزار تومان است.

این اعتبار صرفا برای خرید ۱۶ قلم کالا اعم از مواد لبنی، پروئتینی، میو، سبزیجات، غلات و حبوبات تعریف شده و قابلیت «نقد» کردن ندارد.

شارژ اعتبار امنیت غذایی فقط ۲ ماه ذخیره و اگر مصرف نشود می‌سوزد.