هر انسانی زمانی محبوبیت پیدا میکند که ماموریت ( رسالت) خود را به درستی و به نحو شایسته انجام دهد ، زندگی همه ی ما یک ماموریت با اهداف و آرمانهای مختلف است که نهایتا ماموریت اصلی ما باید بندگی و طاعت خداوند باشد ، همچنین رسالت ما در زندگی این است که در هر شغل و سمت و جایگاهی که قرار میگیریم ماموریت خود را در راه رضای خدا و بندگان او به درستی و به نحو شایسته انجام دهیم به طوری که برای جامعه خود و بشریت تأثیر گذار و مفید باشیم و ارزش افزوده ایجاد کنیم ، برای رسیدن به محبوبیت نزد خالق باید از مسیر محبوبیت برای خلق خدا عبور کرد و محبوبیت بندگان خدا جز با خدمت و محبت و صداقت به دست نخواهد آمد .
وای بر کسی که کوری و ضلالت و گمراهی را بر راه راست برگزیند ،همانا که محبوبیت خود را نزد مردم و خداوند از دست میدهد.
و من یتوکل علی الله فهو حسبه
با احترام / دکتر مسعود شاهوردی