با توجه به اینکه تحولات جمعیتی، رسانه‌های جمعی، گزاره‌های جامعه، واکاوی مسائل اجتماعی زنان و خانواده قابل مقایسه با دهه‌های گذشته نیست، بنابراین برگزاری چنین همایش‌هایی ضروری است.

بهتر است طرح‌های پژوهشی مسئله محور با ارائه راهکار رفع مشکلات و آسیب‌های اجتماعی در همایش ملی مسائل اجتماعی گنجانده شود.

f