دکتر مسعود شاهوردی _استاد دانشگاه و تحلیل گر

انسان به امید زنده است ،امید آفرینی و مثبت اندیشی خودفریبی نیست ،امید و مثبت اندیشی ابزار پیشرفت است ،برخی خیال می کنند امید داشتن و امید آفرینی پنهان کردن ضعف‌هاست و خودفریبی است ،نه اینطور نیست ،ضعفها هم باید بیان شود ،اشکالی ندارد ،اما در کنار ضعف ها بایستی آینده و افق روشن ( چشم انداز)در مقابل چشم قرار گیرد و نشان داده شود ،مایوس و نا امید که بشوید دیگر انگیزه برای کار ندارید ،پیشرفت احتیاج دارد به امید و مثبت اندیشی ،امیدواری و امید داشتن یکی از سازوکارهای حیات و زندگی است ،چرخ زندگی را به گردش در می آوردو موتور تلاش و انگیزه را پرشتاب می کند ،اگر روزی امید و مثبت اندیشی از انسان گرفته شود ،دوران خمودی و ایستایی او فرا می رسد ،امیدوار بودن و مثبت اندیشی هنری است که باید همگان بویژه نسل پویای جوان آن را باید فرا گیرند .اگر امید و مثبت اندیشی و شایستگان را انتخاب کنید هر چیزی ممکن خواهد شد .
با احترام _دکتر مسعود شاهوردی
و من یتوکل علی الله فهو حسبه