در یکصدوچهلمین جلسه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه به ریاست دادستان کل کشور، هرگونه اقدام آگاهانه در جهت تایید یا تقویت و تحکیم رژیم صهیونیستی در فضای مجازی جرم‌انگاری شد.

🔹همچنین ارائه هرگونه خدمات به سکو‌های متعلق به رژیم صهیونیستی و معاونت برای سفر اتباع ایرانی به سرزمین فلسطین اشغالی از طریق فضای مجازی نیز توسط این کارگروه جرم اعلام شد.