دکتر محمد جواد محمدی نوری با رای قاطع شورای مرکزی به عنوان دبیرکل جمعیت جوانان انقلاب اسلامی انتخاب شد

به گزارش صدای منتقد، بابرگزاری اولین نشست شورای مرکزی هفتمین دوره جمعیت جوانان انقلاب اسلامی و با اکثریت قاطع آراء دکتر محمد جواد محمدی نوری به عنوان دبیرکل جمعیت جوانان انقلاب اسلامی انتخاب گردید.

بیست و هفتمین سال فعالیت این حزب در هفته گذشته با برگزاری هشتمین کنگره ملی آن در تاریخ ۲۶ مهرماه ۱۴۰۲ در تهران برگزار گردید و ۲۵ نفر به عنوان شورای مرکزی و ۵ نفر به عنوان بازرسان حزب انتخاب گردیدند.