قطعا مجلس آینده بایستی مجلسی اقتصاد محور باشد چرا که اجرایی شدن تمام و کمال برنامه هفتم توسعه و برنامه و بودجه سال 1403 کل کشور نیازمند همراهی و همفکری نمایندگانی دانا و آگاه و متخصص نسبت به مفاهیم اقتصادی و مدیریتی و… است و در غیر این صورت شاهد انباشت بیشتر مسائل و مشکلات در حوزه های مختلف خواهیم بود که با توجه به مجموعه آمارهای اقتصادی کشور احتمالا موجب اذیت و فشار تورمی بیشتر بر جامعه می‌گردد.
بنابراین ؛ به نظر می‌رسد که مردم شریف و عزیز ما می‌بایست خصوصا در شهرستان‌ها به کاندیداهایی رأی دهند که ذهن تحلیلگر؛ دانش گره گشا ؛ تجربه مفید و مرتبط و مطالعات اقتصادی داشته و صاحب نظر و اندیشه در این حوزه ها باشند. خواهشا این نکته بسیار مهم را جدی بگیرید…

حسن خسروی.