۳۵۱ کارگر شهرداری بروجرد حکم رسمی دریافت کردند، این کارگران تاکنون به صورت بیمه پرداز بوده و از بسیاری از حقوق و مزایا محروم بودند.

یکهزار و ۴۲ نفر نیروی کارگری و کارمندی در شهرداری فعالیت دارند، که ۱۳۱ نفر نیز بازنشسته شده است، که ظرف یک هفته کل سنوات پرداخت می شو