زیویار؛ فرهاد توسعه لرستان

امروزه علت اصلی موفقیت در جوامع پیشرفته و در دولت‌های موفق و به تبع آن در هر کشوری به کارگزاران نظام و مسولان استانی و محلی کمک، همدلی و همراهی مردم و شهروندان در کنار نخبگان و گروه‌های مختلف سیاسی و اجتماعی با مسولان و مقام‌های عالی دولت است.

رفاه و آسایش در زندگی هر شهروندی از پارامترهای اصلی انگیزه و امیده به آینده در کشور و استان بوده و در لرستان پس از درخواست‌های گروه‌های مختلف سیاسی و اجتماعی به دولت محترم تقاضای استاندار بومی شد.

به لطف خدا و کمک دولت محترم آیت‌الله رئیسی این امر در استان محقق شد و از بین گزینه‌های مختلف که شایستگی‌های زیادی داشتند دکتر فرهاد زیویار به لحاظ داشتن شاخص‌های متعدد به عنوان استاندار جدید لرستان بعد از خادمی معرفی شد و طی این مدت در حال خدمت‌رسانی بوده و منشا خدمات قابل توجهی به مردم بوده و هست.

بعد از گذشت ۴٠ سال از انقلاب اسلامى و حاکمیت نظام مقدس جمهورى اسلامى، با کمال احترام و تقدیر از استانداران سابق، استاندارى پا به عرصه این استان نهاده که از تفکر باز سیاسی برخوردار است و با نگاهى منصفانه جریانات مختلف استان را نظاره و واکاوى مى‌کند تا ریشه‌هاى تبعیض و انحصار و توسعه نیافتگى را در این استان بخشکانند و استان را در مسیر توسعه و ریل اصلی نظام قرار دهد.

فرزند لرستان به‌عنوان مدیر ارشد استان به نحوى مى‌اندیشد که اگر این طرز نگرش در سالیان گذشته بر استان حاکم بود، اکنون یکى از توسعه یافته‌ترین استان‌هاى کشور بودیم و بسیارى از مشکلات امروز در گذشته حل شده بود.

با انجام اقدامات انقلابی استاندار بومی، فرهیخته و صدالبته فرزند این آب و خاک با برنامه‌ریزی گسترده در بخش‌های مختلف و نظارت همه‌جانبه در کنار سایر مسئولان دلسوز، رویای توسعه همه‌جانبه استان شکل واقعیت به خود گرفته و سرزمین پروژه‌های کلنگی لرستانی آباد خواهد شد.

در این برهه از زمان به علت پیشرفت‌های مختلف برخی بدخواهان تلاش دارند کارهای بزرگ در لرستان در زمینه‌های مختلف را کوچک جلوه داده و مردم را ناامید کنند که لازمه مقابله با این توطئه‌ها در راستای دفاع و توسعه بیشتر استان فرهیخته ما همدلی، کمک و همراهی با مسئولان بویژه استاندار پرتلاش است.

ویژگی بارز دکتر زیویار استاندار لرستان که همه رسانه‌های استان بر آن نیز صحه می‌گذارند این است که مشورت گرفتن و کمک از همه نگاه‌های سیاسی جهت تقویت توسعه استان را سرلوحه کار خود داشته که بعضا این مهم را برخی نمی‌تابند ولی لازم است همه اقشار مختلف علمی، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی به استاندار مردمی و ولایی کمک کنیم تا بهترین توسعه و توسعه‌پذیری در استان با مدیران استانی اتفاق بیفتد و با رسیدن به رشد توسعه‌ای مطلوب در استان هم رضایتمندی شهروندان را داشته باشیم.

 

امروز استاندار بومی لرستان با تفکر شکستن بت‌هاى قومى و قبیله‌اى و شکستن تابوى تبعیض و بی عدالتی بر اساس آموزه‌هاى دینى و آرمان‌هاى مقدس نظام جمهورى اسلامى در استان به فعالیت مشغول است اما احساس مى‌شود این نگرش درست ایشان به مذاق برخى چندان خوش نیامده و به دنبال دست اندازهاى مختلفی در راه توسعه استان هستند.

 

استاندار لرستان با اشرافیت کامل از فرهنگ غنــی چندین هــزار ســاله، تنــوع اقلیمی، جاذبه‌هــای گردشــگری، ظرفیت‌های علمــی، فرهنگــی و ورزشــی، نیــروی انســانی تحصیلکــرده و نخبــگان برجســته در کنار همت بلند دولــت انقلابــی و مردمــی و بــا توجه به نقش برجســته سرزمین فلک‌الافلاک در کشــور، اراده خــود را در جهــت حل مشــکلات متنوع این اســتان با جدیت و به صورت ویژه قرار داده اســت.

 

حل بخشی از مشــکل بیکاری بــه خصوص جوانان، حفظ حقابه استان از منابــع بالادســت، تکمیــل طرح‌های تأمیــن آب شــرب شــهرها و روســتاها، اجــرای طــرح‌های توسعه کشــاورزی، توســعه پتروپالایش‌ها، احیــای فعالیــت بیــش از ۵۰ درصــد ظرفیت صنایع راکــد، تکمیــل طرح‌هــای شــبکه فاضلاب و شــبکه دفع آب‌های ســطحی، راه‌آهن لرستان، تکمیل سدهای نیمه‌تمام، ایجــاد تــوازن در توســعه مناطــق مختلــف اســتان و اســتفاده از ظرفیت‌های بومی در مدیریت اســتان و جوان ســازی مدیریت‌ها، ســاخت مسکن و حمایت از ازدواج جوانــان، حمایت از توسعه فرهنگ غنــی و متنــوع بومی اســتان تنها بخش کوچکی از اقدامات مدیریت ارشد استان در این دوره است.

صلابت، نیک نفسی و نیت خیرخواهانه فرهاد زیویار، نویدبخش موفقیت وى در بسیارى از عرصه‌هاست و مى‌طلبد همه اشخاص و جریان‌هاى درون نظام در استان با حمایت و همکارى، طعم خوش مودت، مساوات و برابرى و برادرى را به مردم خوب استان بچشانند و موجبات امنیت روحى، روانى و اجتماعى را در این خطه ثروتمند ولى فقیر، فراهم آورند.