: در کمیسیون مبارزه با سرقت مصوب شده تا پایان مهر ماه کارگروهی برای ساماندهی ضایعاتی‌ها تعیین شود.

طبق ابلاغ وزیر کشور اگر تفکیک پسماند از مبدا انجام نشود، برای شهرداری‌ها و مجموعه متولی ترک فعل تعریف می‌شود.