تیم های خیبرخرم آبادومس شهربابک،در چارچوب هفته دوم رقابت های لیگ دسته یک فوتبال کشوربه مصاف هم‌می روند.

به گزارش پایگاه خبری صدای منتقد،خیبریهادرروزیکشنبه ۱۹شهریورماه ازساعت :۱۸میزبان تیم مس شهربابک‌‌می باشند.دوتیمی که درهفته اول این‌رقابت‌ها بانتیجه‌یک برصفرمغلوب حریفان‌خود شدندهمین امرمنجرشده است‌که این دیدارنبردشکست خورده‌هالقب‌گیرد.نتیجه این دیداربرای هردو تیم بسیارحساس و حیاتی است بخصوص برای خیبریهاکه داعیه صعودبه لیگ برتررادارند.
خیبریهابایستی قدرامتیازات خانگی خودرابدانندنکته ای‌که‌درفصل‌پیش به آن اشاره کردیم اماکوگوش شنوایی!هرچندمسی های شهربابک نیزحریف دست وپابسته ای نیستندوبرای حداقل امتیازاین دیدارتلاش خواهندکرددرجدول بازیها خیبردررده چهاردهم وتیم‌مس‌شهربابک دررده شانزدهم قرارگرفته اند.
درفصل گذشته دوتیم دردیداررفت وبرگشت به تساوی دست پیدا کردند.